Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Florini.pl

§ 1
Słownik pojęć

1.    Sprzedawca – Gospodarstwo Ogrodnicze Bartosz Łobanowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Okólnej 178, 91-520 Łódź, NIP: 726-247-17-38
2.    Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.florini.pl za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
3.    Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
4.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5.    Regulamin – niniejszy regulamin.
6.    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
7.    Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności rośliny.
8.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
9.    Biuletyn – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.


§ 2
Postanowienia ogólne


1.    Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
2.    Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3.    Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.
4.    Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (biuro@florini.pl), formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt” na stronie głównej Sklepu, telefonicznie pod numerem 783 300 336, pisemnie listem na adres siedziby Sklepu.
5.    Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
6.    Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
7.    Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.
8.    Ceny prezentowane na stronie Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
9.    Jako rolnik ryczałtowy Sprzedawca jest zwolniony z podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.
10.    Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.
11.    Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
12.    W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
13.    Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).


§ 3
Składanie Zamówień


1.    Zamówienia dokonywane za pośrednictwem serwisu Sklepu można składać przez całą dobę siedem dni w tygodniu przez cały rok.
2.    W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis internetowy Sklepu należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, w tym wybrać sposób zapłaty i dostawy oraz wypełnić formularz Zamówienia, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3.    Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje automatyczny e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia.
4.    Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu dokonania zapłaty za Towar. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
5.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze 70 1140 2004 0000 3902 4034 7493 (mBank),
 2. gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej.
 3. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej Dotpay (świadczonych przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków)

6.    Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pomocą płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
7.    Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Ponadto informacja o kosztach dostawy uwidoczniona została w zakładce na stronie głównej Sklepu „Dostawa”. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.
8.    Kupujący udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie w imieniu i na rzecz Kupującego umowy o świadczenie usług z Pocztą Polską/kurierem (w zależności od wyboru Kupującego), celem przesłania za ich pośrednictwem zakupionego przez Kupującego Towaru.


§ 4
Realizacja Zamówień


1.    Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych i pełnych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).
2.    W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli złożenia Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
3.    Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po otrzymaniu przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu. W przypadku płatności przelewem – następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy; z tym też momentem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
4.    Zamówienia realizowane są w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty:

 1. zaksięgowania na koncie Sprzedawcy zapłaty za Towar wraz z kosztami dostawy, lub
 2. złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu z opcją płatności przy odbiorze.

5.    Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez wybranego podczas składania Zamówienia dostawcę: Pocztę Polską (zazwyczaj od 1 do 10 dni roboczych) lub kuriera (zazwyczaj 1 dzień roboczy).
6.    W przypadku Zamówień składających się z kilku Towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej dostawie, termin realizacji jest uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego Zamówienia. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni (chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny termin realizacji zamówienia), z tym, iż Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby Zamówienie zrealizować w jak najkrótszym terminie.
7.    Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia rachunek. Dokument ten jest pełnoprawnym dowodem zakupu od rolnika ryczałtowego.
8.    Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
9.    Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.


§ 5
Rękojmia i gwarancja


1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2.    Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3.    Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sklepu lub za pomocą poczty e-mail biuro@florini.pl.
4.    Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
5.    Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy.
6.    W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.
7.    Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
8.    Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
9.    W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.


§ 6
Odstąpienie od umowy


1.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.    Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
3.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.    W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
7.    Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku zapłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych Konsument wyraża zgodę za zwrot płatności na rachunek bankowy, którego numer zobowiązuje się podać na żądanie Sprzedawcy mające związek z odstąpieniem od umowy.
8.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
10.    Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności


1.    Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2.    Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.
4.    Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.
6.    Zapisując się do Biuletynu w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.
7.    Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w Biuletynie  wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
8.    W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z Biuletynu.
9.    Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.


§ 8
Postanowienia końcowe


1.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
3.    Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.florini.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 23.12.2014 r. Regulamin obowiązujący do dnia 22.12.2014 r. jest do pobrania tutaj.
4.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

 1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
 2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
 3. dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.